mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,699,125

รัฐฯ เห็นชอบเพิ่มเงินกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เริ่ม 1 ต.ค. 66 จริงหรือ?

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เรื่องรัฐฯ เห็นชอบเพิ่มเงินกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เริ่ม 1 ต.ค. 66 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยนำรวมกับอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งที่รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับของแต่ละตำแหน่งเป็นอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งใหม่ ดังนี้

– กำนัน ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท
– ผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท
– แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท

website 2929

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถดูที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือ โทร. 02-226-2810

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด