mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,698,298

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับ “ข่าวปลอม” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 5
ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
(Anti Fake News Center: AFNC)

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องทวารวดี 1 โรงแรมไมด้า แกรนด์ อ.เมือง จ.นครปฐม

เป็นการจัดในรูปแบบการบรรยาย และการจัดอภิปราย โดยวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรับมือกับข่าวปลอม ในภาคเช้าทุกท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษในเรื่อง “การตรวจสอบข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” และในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “รู้ให้ไว ก้าวให้ทัน กับข่าวลวงบนโลกออนไลน์” ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการใช้รับมือและต่อต้านข่าวปลอม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบต่อไป

โดยในปี 2566 ทางศูนย์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมีส่วนช่วยในการขยายผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป โดยในวันนี้มีกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานที่แห่งนี้ และที่เข้าร่วมผ่านทางช่องทางออนไลน์ของโครงการฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ซึ่งทางศูนย์ฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนักรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://fakenews.ntcloudbox.com/s/LXgr3SY9EbEBAa7

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด