mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,697,557

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับ “ข่าวปลอม” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 4

ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

(Anti Fake News Center: AFNC)

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสามพันโบก โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ช่วงเวลา 3 ปี จะเห็นได้ชัดเจนว่าข่าวปลอมมีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2565 หรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน ข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากข่าวปลอมในด้านสุขภาพแล้ว ปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่เติบโตขึ้นอย่างมากและมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ทําให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทําได้ง่าย และมีราคาถูกลง ส่งผลให้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชนทุกกลุ่ม

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมีส่วนช่วยในการขยายผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป โดยในวันนี้มีกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาและการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานที่แห่งนี้ และที่เข้าร่วมผ่านทางช่องทางออนไลน์ของโครงการฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ซึ่งทางศูนย์ฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนักรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน

ในส่วนของการจัดกิจกรรมนั้น เป็นการจัดในรูปแบบการบรรยาย และการจัดอภิปราย โดยวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรับมือกับข่าวปลอม ในภาคเช้าทุกท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษในเรื่อง “การตรวจสอบข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” และในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “รู้ให้ไว ก้าวให้ทัน กับข่าวลวงบนโลกออนไลน์” ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการใช้รับมือและต่อต้านข่าวปลอม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบต่อไป

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ : https://fakenews.ntcloudbox.com/s/S7BTbnWCbcsyPyF

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด