mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,698,695

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในสถานศึกษา ครั้งที่ 5

กิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในสถานศึกษา ครั้งที่ 5
ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
(Anti Fake News Center: AFNC)

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและข่าวสารที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข่าว รู้จักแยกแยะข้อความที่เป็นข่าวจริง ข่าวปลอม และข่าวบิดเบือน ผ่านนิทรรศการให้ความรู้ และเกมเสริมทักษะ เพื่อให้เหมาะสมกับวัยและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม เรื่อง วิธีรับมือข่าวปลอมในยุคดิจิทัล จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ในปี 2566 ทางศูนย์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมในการต่อต้านข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนที่ต่อไปจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในสถานศึกษา (ครั้งที่ 5) ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://fakenews.ntcloudbox.com/s/j32SqcAnm37JSDd

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด