mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,934

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ประเทศไทย หรือ Anti Fake News Center (AFNC) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมในการต่อต้านข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชนที่ต่อไปจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

ในส่วนของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและข่าวสารที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข่าว รู้จักแยกแยะข้อความที่เป็นข่าวจริง ข่าวปลอม และข่าวบิดเบือน ผ่านนิทรรศการให้ความรู้ และเกมเสริมทักษะ ให้เหมาะสมกับวัยและเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม เรื่อง วิธีรับมือข่าวปลอมในยุคดิจิทัล จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นความรู้แก่เจ้าหน้าที่ วิทยากร และน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ในวันนี้ ซึ่งต่อไปทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการในการรับมือกับข่าวปลอมในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้ตนเองและผู้คนรอบข้างไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาชญากรรมไซเบอร์

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://fakenews.ntcloudbox.com/s/YTNzQJYawArAqK5

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด