mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,934

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสำหรับประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมฯ”

รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทุกภาคส่วน อย่างดี จะเห็นได้ชัดเจนว่าข่าวปลอมมีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 คือ ข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

จากภาพรวมแนวโน้มของข่าวปลอมลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิ้นไป เพราะมีการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ ไม่ว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับการเชิญชวนลงทุน ข่าวปลอมเกี่ยวกับการทำงานออนไลน์ สุดท้ายกลายเป็นอาชญากรรมหลอกลวงทรัพย์สินของประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อ จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ และสร้างกลไกการทำงานอื่นที่ช่วยในการตัดวงจรข่าวปลอม และอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ และหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือสามารถยับยั้งความเสียหายให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อไป

ในส่วนของการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ได้เปิดช่องทางใหม่อีกหนึ่งช่องทาง คือ TikTok เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและตามความชอบของแต่ละบุคคลให้สามารถเลือกช่องทางการรับรู้ได้อย่างหลากหลายช่องทาง โดยช่องทาง TikTok ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ นำเสนอข่าวในรูปแบบของรูปภาพ อินโฟกราฟิก วีดิทัศน์ที่น่าสนใจ และอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ซึ่งเป็นช่องทางที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงได้กว่า 40 ล้านราย สามารถให้ความรู้หรือแจ้งเตือนภัยจากข่าวปลอมหรือภัยออนไลน์ที่สำคัญ คือ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยทางศูนย์ฯ และธนาคารกรุงไทย หวังว่าประชาชนจะได้รับข่าวสารจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้สูงสุดเนื่องจากเป็นแอพลิเคชันที่มีการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการทบทวนกระบวนการ การใช้งานระบบงานประสานตรวจสอบข่าวปลอมที่แต่ละหน่วยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ประสานงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานความก้าวหน้าได้ด้วย และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนที่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ทุกท่านมีส่วนร่วมในช่วยกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนและสังคม และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างรู้เท่าทันข่าวปลอม ช่วยให้ประชาชนมีวิจารณญาณไตร่ตรองก่อนส่งต่อหรือแชร์ต่อ สร้างความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่  https://fakenews.ntcloudbox.com/s/KKb6r4e9Q5a247C

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด