mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,657

กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

กิจกรรม “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับมอบหมายให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

โดยตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที่ได้ดำเนินงานมา จะเห็นได้ชัดเจนว่าข่าวปลอมมีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2565 หรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน ข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากข่าวปลอมในด้านสุขภาพแล้ว ปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่เติบโตขึ้นอย่างมากและมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ทําให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทําได้ง่าย และมีราคาถูกลง ส่งผลให้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย (Social Media) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ทำให้มีการแสดงความคิดเห็น และส่งต่อเนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมถึงโปรแกรมส่งข้อความต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสําคัญ และบ่อยครั้งที่พบว่าเนื้อหา ข้อมูล และข่าวสารที่เผยแพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางเหล่านี้ไม่ตรงต่อ ข้อเท็จจริง อันอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของ ประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ในส่วนของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการจัดในรูปแบบการบรรยาย และการจัดอภิปราย โดยได้วิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรับมือกับข่าวปลอม โดยในภาคเช้าทุกท่านจะได้พบกับการบรรยายพิเศษในเรื่อง “การตรวจสอบข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” และในภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “รู้ให้ไว ก้าวให้ทัน กับข่าวลวงบนโลกออนไลน์” ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการใช้รับมือและต่อต้านข่าวปลอม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบต่อไป

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://fakenews.ntcloudbox.com/s/igZmnZ7w5sKEJ8s

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด