จำนวนผู้เข้าชม 12,089,270
ข่าวปลอม
เศรษฐกิจ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ paypal

ตามที่มีเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ paypal ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เรื่อง รัฐบาลเรียกเก็บภาษี7% จากผู้ใช้ paypal กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่มีรายรับเกิน กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ให้แก่กรมสรรพากร โดยมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท Paypal ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงาน สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่มีรายรับเกิน กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ให้แก่กรมสรรพากร แต่ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท Paypal ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

 

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content