mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,855

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ BetaX ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้ 100%

ตามที่มีการใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ BetaX ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้ 100% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BetaX ที่ระบุสรรพคุณว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้ 100% นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เบต้า เอ็กซ์ DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT BETA X BRAND อย.10-1-15662-5-0018 ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ ไวรัสโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก

หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อหวังผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจเสียเงินเปล่า เสียโอกาสในการรักษา และอาจเสียชีวิตได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร. 02-590-7000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ BetaX ขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ ไวรัสโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด