จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

หลังจากหย่าผู้ชายสามารถจดทะเบียนสมรสต่อได้ทันที แต่ผู้หญิงต้องรอ 310 วัน จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลปรากฏถึงเรื่องหลังจากหย่าผู้ชายสามารถจดทะเบียนสมรสต่อได้ทันที แต่ผู้หญิงต้องรอ 310 วัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

เป็นเงื่อนไขการสมรสตามมาตรา 1453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระบุว่า บุคคลใดประสงค์จะขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเงื่อนไขการสมรสตามมาตรา 1448-1460 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเฉพาะมาตรา 1453 ได้บัญญัติไว้ว่า หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามร้อยสิบวัน แต่ก็จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

1. คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
2. สมรสกับคู่สมรสเดิม
3. มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์
4. มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้

จดทะเบียนสมรสต่อ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถดูที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือ โทร. 02-226-2810

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด