จำนวนผู้เข้าชม 12,089,149

ลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อสกุล เหลือ 1 บาท จริงหรือ ?

ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวสารในประเด็นเรื่อง ลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส เปลี่ยนชื่อสกุล เหลือ 1 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของประชาชนเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ประสบภัยที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง ออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน เช่น การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน การแจ้งเกิด/แจ้งตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น การแจ้งย้ายที่อยู่ การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ ฯลฯ

นอกจากนี้ ได้มีการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เช่น การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ในอัตราฉบับละ 1 บาท โดยประชาชนสามารถไปรับบริการได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน โทร 0-2791-7427 หรือ Call Center 1548 หรือเว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content