จำนวนผู้เข้าชม 11,318,190

ยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป จริงหรือ?

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ราชกิจจาฯ ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.  2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับรายชื่อจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ทั้ง 17 จังหวัด ประกอบด้วย 

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกระบี่ 
 3. จังหวัดชลบุรี (เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง และอ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และ ต.บางเสร่) 
 4. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ ดอยเต่า แม่ริม และแม่แตง) 
 5. จังหวัดตราด (เฉพาะ อ.เกาะช้าง) 
 6. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะ อ.เมืองบุรีรัมย์) 
 7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก) 
 8. จังหวัดพังงา 
 9. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ) 
 10. จังหวัดภูเก็ต 
 11. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม) 
 12. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด) 
 13. จังหวัดเลย (เฉพาะ อ.เชียงคาน) 
 14. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
 15. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) 
 16. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะ อ.เมืองหนองคาย อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ และอ.ท่าบ่อ) 
 17. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะ อ.เมืองอุดรธานี อ.บ้านดุง อ.กุมภวาปี อ.นายูง อ.หนองหาน และอ.ประจักษ์ศิลปาคม)

ทั้งนี้สามารถสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/256/T_0007.PDF

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content