mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,934

ปรับขึ้นค่าแรง 17 สาขาอาชีพอุตสาหกรรม – ช่างเครื่องกล – บริการ เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องปรับขึ้นค่าแรง 17 สาขาอาชีพอุตสาหกรรม – ช่างเครื่องกล – บริการ เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป โดยมีสาระสำคัญและข้อเท็จจริงดังนี้

1. การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายละ 5 คนเท่ากัน
2. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551
3. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ ให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. ในการจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 3 คณะ เพื่อศึกษาและจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 17 สาขา เสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติลักษณะการทำงานในแต่ละสาขา การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง รวมถึงความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กระทรวงแรงงานได้มีการจัดสัมมนาฯ ไปจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application : Zoom Cloud Meetings
5. คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณา (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะเสนอ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 จาก 550 บาทต่อวัน เป็น 555 บาทต่อวัน ตามที่กรรมการฝ่ายลูกจ้างเสนอ และที่ประชุมได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

website 1031

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด