mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐบาลเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตู

ตามที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตู ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการเก็บภาษีรถที่ระบุว่า รัฐบาลเก็บภาษีรถกระบะ 2 ประตู หรือ กระบะแค็บ เท่า 4 ประตู ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า กรมการขนส่งทางบกยังคงจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยหากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู) จะเรียกเก็บตามขนาดความจุกระบอกสูบของรถยนต์ ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2 หรือ รถตู้) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3 หรือ รถกระบะ 2 ประตู หรือ รถกระบะตอนเดียวหรือกระบะแค็บ) จะคิดอัตราภาษีรถตามน้ำหนักรถ

นอกจากนี้ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกยังได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้รถที่ใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานทดแทนพลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือพลังงานอย่างประหยัด ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยจัดเก็บภาษีประจำปีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กำหนดไว้

website stamp 3561

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th/th หรือ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมการขนส่งทางบกยังคงจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยกระบะ 2 ประตู หรือ รถกระบะตอนเดียว หรือกระบะแค็บ คิดอัตราภาษีรถตามน้ำหนักรถ ส่วนรถกระบะ 4 ประตู เรียกเก็บตามขนาดความจุกระบอกสูบ

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด