จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

กฟผ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พ.ย. 65 จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกฟผ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พ.ย. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจําปี 2565 โดยจะประกาศรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับสมัครในวันที่ 25 ตุลาคม  2565 และเปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/recruitment

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. อัตราทั่วไป : ไม่จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร
2. อัตราภูมิภาค : จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัครผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเอง หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่สมัครคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
2.1 คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป
2.2 ไม่กําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร

3. กําหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้
ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนําผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กําหนด

4. ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้วเท่านั้น
การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบกฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน 300 บาท และผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนต่อเมื่อชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้วกําหนดการทดสอบข้อเขียนกฟผ. จะแจ้งกําหนดการทดสอบข้อเขียนให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งในภายหลังโดยกําหนดการในเบื้องต้นจะดําเนินการจัดทดสอบในช่วงเดือนธันวาคม 2565

นอกจากนี้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/recruitmentหากมีข้อสงสัย/ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก โทร.09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

website stamp 157

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/ หรือโทร 0 2436 1416

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด