mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,698,298

เมาแล้วขับ รับโทษแบบจุก ๆ

เมาแล้วขับ รับโทษแบบจุก ๆ

อุบัติเหตุอันดับต้น ๆ บนท้องถนน มักมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ เพื่อเป็นการเตือนสติสิงห์นักดื่มทั้งหลาย โดยเฉพาะกลุ่มเมาแล้วขับซ้ำ ๆ ที่แม้ถูกจับคุมประพฤติ แต่บางรายก็ไม่เพียงพอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม

จึงอยากแนะนำให้รู้ว่า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (2) กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หากฝ่าฝืนมีความผิด ดังต่อไปนี้

– กระทำความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท

– กระทำผิดซ้ำ (ภายใน 2 ปี นับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรก) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

– ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต หรือถูกพักใช้หรือเพิกถอน ผู้กระทำต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอีก 1 ใน 3 และกรณีเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ให้ศาลพิพากษา “เพิ่มโทษ” อีก “กึ่งหนึ่ง” ของโทษที่ศาลกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด