จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

วันมาฆบูชา

 

วันมาฆบูชา

เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ โดยมีใจความว่า ให้ละความชั่วทุกชนิด หมั่นทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส

โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 อย่าง
1. พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ เป็นผู้ที่ได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

สำหรับการปฏิบัติตนของประชาชนนั้น ช่วงเช้าให้ทำบุญตักบาตร หรือจัดอาหารคาวหวานไปทำบุญ
ฟังเทศน์ที่วัด ส่วนในตอนเย็นนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปวัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ ปีนี้มีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด