mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,953
ข่าวปลอม
การเงิน-หุ้น

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธนบัตรรูปแบบใหม่เป็นแบงก์ปลอม ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้

ตามที่มีข้อมูลปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องธนบัตรรูปแบบใหม่เป็นแบงก์ปลอม ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไม่ผ่านธนาคารโลก ถือเป็นแบงก์ปลอม ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ตามกฎหมายได้นั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริง การออกธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอธิปไตยของประเทศที่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศไทย ธปท. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบ และจัดพิมพ์ธนบัตร ออกใช้ธนบัตร รับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด 

เพื่อให้ประชาชนมีธนบัตรอยู่ในสภาพดี และขอยืนยันว่าธนบัตรที่ระลึกนี้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับธนบัตรที่ระลึกทุกแบบที่ผ่านมา และสามารถนำธนบัตรที่ระลึกฯ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นที่ธนาคารหรือ money changer ได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

website stamp 344

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 2835353

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนบัตรที่ระลึกสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับธนบัตรที่ระลึกทุกแบบที่ผ่านมา และสามารถนำธนบัตรที่ระลึกฯ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นที่ธนาคารหรือ money changer ได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด