search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

สิทธิประกันสังคมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิทธิประกันสังคมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคมมีการคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีดังนี้
1. เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. กรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ ให้ผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วยื่นเรื่องเบิกเงินคืนได้เฉพาะเข็มแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

website 1491

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด