จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

สำนักงาน ปปง. ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านประชาชนขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมิน จริงหรือ?

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องสำนักงาน ปปง. ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านประชาชนขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงาน ปปง. นำส่งเอกสารหนังสือให้ผู้มีหน้ารายงานตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่
1.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ การเคลื่อนย้ายทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 13
2.ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
3.ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์
4.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
5.ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
6.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
7.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
8.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
9.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
10.ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน
ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพื่อแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งการนำส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ในการทำแบบประเมินฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้านการกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการแต่อย่างใด โดยได้แนบลิงก์และข้อแนะนำในการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานฯ ใช้ประกอบการนำส่งข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.amlo.go.th/index.php/th/ หรือโทร. 02-219-3600

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด