mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,699,125

ประเทศจีนยกเลิกขอผลตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าประเทศ จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประเทศจีนยกเลิกขอผลตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าประเทศ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ประจำประเทศจีน ได้ลงประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาในช่องทางเว็บไซต์ว่า ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนไม่ต้องตรวจ RT-PCR หรือ ATK แล้ว และไม่ต้องแสดงผลสุขภาพเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

website 2854

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่ www.mfa.go.th หรือ โทร. 02-203-5000

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด