mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,657

ครม. เพิ่มยาต้านไวรัสโมลนูพิราเวียร์ในบัญชียาของ UCEP Plus จริงหรือ?

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องครม. เพิ่มยาต้านไวรัสโมลนูพิราเวียร์ในบัญชียาของ UCEP Plus ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19) หรือหลักเกณฑ์ UCEP Plus (ฉบับที่ 3) โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ UCEP Plus และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 65 เป็นต้นมา เพื่อเพิ่มรายการยาต้านไวรัสโควิด19 ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ ค่ายา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการยาต้านไวรัส Molnupiravir 200 mg ในอัตรา 15 บาท/เม็ด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมและบริษัทยาสามารถจำหน่ายยา Molnupiravir ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว จึงสามารถกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่แน่นอนสำหรับยา Molnupiravir ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์ UCEP Plus ได้ โดยหลังการเพิ่มรายการยาข้างต้นแล้ว จะทำให้รายการยาต้านไวรัสโควิด 19 ในบัญชี และอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ UCEP Plus มี 2 รายการ ได้แก่ Favipiravia 200 mg ราคา 14.50 บาทต่อหน่วย (รายการเดิม) และ Molnupiravir 200 mg ราคา 15 บาทต่อหน่วย (เพิ่มเติมครั้งนี้)

ส่วนกรณียาต้านไวรัส 3 รายการ ได้แก่ Remdesivir, Nirmatrelvir/Ritonavir และ Tixagevimab/Cilgavimab (Long-acting Antibody) ให้เบิกยาหรืออัตราค่าใช้จ่ายจากกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กองทุนของผู้มีสิทธิแต่ละกองทุนกำหนดแล้วแต่กรณี

website 1414

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด