จำนวนผู้เข้าชม 11,760,875

ครม. เตรียมออกมาตรการเข้ม เอาผิดครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน จริงหรือ ?

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. เตรียมออกมาตรการเข้ม เอาผิดครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรณีการนำเสนอข่าวในเรื่อง คณะรัฐมนตรี เตรียมออกมาตรการเข้ม เอาผิดครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลจริงตามที่สื่อนำเสนอ โดยปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้เร่งหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมีข้อสรุปดังนี้
1. เห็นควรให้มีการสร้างเจตคติ และการระมัดระวังตนเอง เพื่อป้องกันการกระทำความผิด จากพฤติกรรมที่มีลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สร้างกลไกการเฝ้าระวังร่วมกับเครือข่ายในระดับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ปลูกฝังการเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น
2. ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) พัฒนาแนวทางปฏิบัติสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ เชื่อมโยงข้อมูลนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
3. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) รับไปพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการการส่งต่อ เรื่องร้องทุกข์และการรับแจ้งเหตุ โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือแจ้งเหตุกลาง
4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยละเอียดอย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ล่วงละเมิดทางเพศแก่นักเรียน และเห็นควรให้คณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวด้วย
5. ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ประเด็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศไม่ควรมีอายุความ และการกำหนดค่าเสียหายในลักษณะที่เป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ
6. การนำเสนอของสื่อเกี่ยวกับข่าวการข่มขืน เห็นควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการนำเสนอ “สื่อข่าว” หรือ “สื่อบันเทิง” ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานและแนวทางที่เหมาะสมของสื่อมวลชน

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02-618-2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content