search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เว็บสล็อตออนไลน์ถูกกฎหมายและจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกในไทย

กรณีที่มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเว็บสล็อตออนไลน์ถูกกฎหมายและจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกในไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีข่าวสารเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ว่า เว็บสล็อตออนไลน์ถูกกฎหมายและจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกในไทย ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่มีการออกใบอนุญาตแต่อย่างใด โดยสล็อตเป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 28 ซึ่งปัจจุบันห้ามไม่ให้มีการอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนัน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 12(1) ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จนถึง 5,000 บาท

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท 0307.10/ว17196 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการลักลอบการจัดให้มีการเล่นการพนัน กำชับให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. ให้นำเรื่องการลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภท รวมถึงการพนันออนไลน์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ให้นายอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดส่องกวดขันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันทุกประเภทรวมทั้งการพนันออนไลน์ด้วย ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินการโดยเฉียบขาด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยด้วย
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนทราบถึงโทษและผลของการกระทำความผิด รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ

website stamp 3431

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th โทร. 02-221-8150 หรือ สายด่วน 1548

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีการออกใบอนุญาตแต่อย่างใด โดยสล็อตเป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 28 ซึ่งปัจจุบันห้ามไม่ให้มีการอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนัน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 12(1) ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จนถึง 5,000 บาท

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด