mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 18,130,967
</p>

ข่าวปลอม อย่าแชร์! พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเรื่องพ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 1,400 บาท ในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ขวบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าพ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม 1,400 บาท ให้บุตรได้ถึงอายุ 6 ขวบ ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น โดยเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน สามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน มิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

website stamp 327

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น และมิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

&nbsp&nbspหน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด