mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,919

กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวดเดียวถึง 5 เดือน จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องกรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวดเดียวถึง 5 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม คือ
1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน
โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565 กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้

งวดที่จ่าย 1 เดือนที่ได้รับสิทธิ ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน) วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 23 เมษายน 2565
งวดที่จ่าย 2 เดือนที่ได้รับสิทธิ มีนาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
งวดที่จ่าย 3 เดือนที่ได้รับสิทธิ เมษายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
งวดที่จ่าย 4 เดือนที่ได้รับสิทธิ พฤษภาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
งวดที่จ่าย 5 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิถุนายน 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 สิงหาคม 2565
งวดที่จ่าย 6 เดือนที่ได้รับสิทธิ กรกฎาคม 2565 วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15 กันยายน 2565

ซึ่งวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร 0-2127-7000

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด