mobile-menu
search icon mobile
search on header

ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์

Web Accessibility (การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้)

หมายถึง กลุ่มคนทุกกลุ่มที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ สภาพร่างกาย จิตใจ ผู้พิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ จะต้องครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล สามารถรับรู้ เข้าใจ สั่งงาน หรือมีความต้องการใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น อาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกันไป ตามวิธีการใช้งานของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ เช่น ผู้พิการทางสายตา จะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ โปรแกรมอ่านออกเสียงบนหน้าจอ (Voice Browser) โปรแกรมขยายหน้าจอ (Magnifier Program) เพื่อให้สามารถอ่านได้ชัดเจนง่ายขึ้น หรืออุปกรณ์พกพา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป

สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย สามารถคลิกที่ icon ผู้พิการ แล้วเลือกเมนูช่วยเหลือต่างๆ ตามรูปด้านล่าง เพื่ออ่านข่าว หรือ บทความได้ชัดเจนง่ายขึ้น