search on header
จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นครั้งแรก ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่
1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
3. การทำจิตใจให้ผ่องใส

หลักการทั้ง 3 สามารถสรุปใจความได้ว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด