Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,686,472

อย. รับรองฟ้าทะลายโจร เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ รักษาโควิด-19 จริงหรือ ?

วันที่ 12 ก.ย. 2564 12:00 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อย. รับรองฟ้าทะลายโจร เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ รักษาโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ได้มีประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และมีมติคัดเลือกรายการสมุนไพรจำนวน 2 รายการ คือ ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1. ให้ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดอาการของโรคที่รุนแรง
2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้รับประทานวันละ 3 ครั้ง
4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
ซึ่งได้มีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #บัญชียา #ฟ้าทะลายโจร #รักษา #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19