Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,054,862

ครม. อนุมัติงบ 3,275 ล้านบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จริงหรือ?

วันที่ 13 ต.ค. 2564 14:30 น.

ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติงบ 3,275 ล้านบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ครม. เห็นชอบการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับตำบล) ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับตำบล) 6 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยประจำ 6 เขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีดังนี้ 

เขต 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

เขต 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)  

เขต 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 

เขต 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) 

เขต 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) 

เขต 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) 

พร้อมเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับดำเนินการรวม 3,275 ล้านบาท (เฉลี่ยโรงเรียนละ 545 ล้านบาท) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 – 2569 รวมระยะเวลา 5 ปี ส่วนระยะต่อไปให้ขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีตามความเหมาะสม สำหรับหลักเกณฑ์คัดเลือกโรงเรียน จะต้องเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลที่มีพื้นที่ 50 ไร่ขึ้นไปอยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหลัก มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ และไม่เป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษอื่นๆ ที่ ครม. เคยมีมติแล้ว 

ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมี 12 แห่งทั่วประเทศ มุ่งเน้นจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics)) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้าน STEM เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #กระทรวงศึกษาธิการ #ข่าวจริง #งบประมาณ #วิทยาศาสตร์ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โรงเรียน