Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,309

เลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 600 ไม่มีกำหนด จริงหรือ?

วันที่ 10 ก.พ. 2563 18:59 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 600 ไม่มีกำหนดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ให้ข้อมูลว่าเงินอุดหนุนเพื่อการการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน วันที่ 7 ก.พ. ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็ว และสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือโทร. 02 6516534

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แท็ก #ข่าวจริง #เงินอุดหนุนบุตรเ #เด็กแรกเกิด