Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,152

“เผยสถิติน่าตกใจ! คนไทยเกินครึ่ง มีเงินติดบัญชีไม่ถึง 3,000 บาท” จริงหรือ?

วันที่ 2 ม.ค. 2563 11:05 น.

จากที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง “เผยสถิติน่าตกใจ! คนไทยเกินครึ่ง มีเงินติดบัญชีไม่ถึง 3,000 บาท” นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

ตามที่มีข่าวปรากฏเผยแพร่ทาง Website เกี่ยวกับพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ของประชาชนนั้น จากการตรวจสอบพบว่าในส่วนของเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวกับการแถลงผลการวิจัยนั้นเนื้อหาใจความโดยรวม เป็นสิ่งที่นำมาจากงานแถลงข่าวและบทความวิจัย Abridge ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) เพียงแต่อาจมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดเชิงตัวเลขบางจุดเล็กน้อย อาทิ
1. 56% มีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท ผลที่พบจากการวิจัย คือ ครึ่งหนึ่งของผู้ฝาก (50%) มีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท
2. ผู้ชายมีการฝากเงินน้อยกว่าผู้หญิงเท่าตัวในทุกช่วงอายุ ค่าเฉลี่ยผู้หญิง 4,407 บาท ผู้ชาย 2,524 บาท เป็นเพราะมีการวางแผนทางการเงินมากกว่า และผู้ชายที่แต่งงานแล้วมักให้ผู้หญิงเป็นคนเก็บเงิน

ผลที่พบจากการวิจัย คือ ผู้ชายมียอดเงินฝากต่ำกว่าผู้หญิงกว่าสองเท่าในเกือบทุกช่วงอายุ โดยค่ากลางเงินฝากต่อรายในเพศหญิงอยู่ที่ 4,407 บาท เพศชายอยู่ที่ 2,524 บาท ซึ่งอาจสะท้อนถึงความมีวินัยทางการเงิน หรือทักษะการบริหารจัดการเงินของผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชายตั้งแต่ยังเล็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการดูแลการเงินของครัวเรือน จึงอาจทําให้ผู้หญิงมีเงินในบัญชีมากกว่าผู้ชาย
โดยสามารถอ้างอิงเนื้อหางานวิจัยในรายละเอียดที่ถูกต้องได้ทาง https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/2019/12/aBRIDGEd_2019_023.pdf ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กระทรวงการคลังได้อย่างถูกต้อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DPA

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กระทรวงการคลัง

แท็ก #กระทรวงการคลัง #คนไทย #เงินติดบัญชี #เผยสถิติ