Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,496,648

เปิด 6 ข้อห้าม ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมการระบาด COVID-19 จริงหรือ?

วันที่ 30 มี.ค. 2563 12:04 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เปิด 6 ข้อห้าม ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมการระบาด COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพบว่าข้อกำหนดทั้ง 6 ข้อ กำหนดไว้ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นข้อมูลจริง อย่างไรก็ตาม แม้ พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ ได้กำหนดรองรับการออกข้อกำหนดทั้ง 6 ข้อ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ แต่การจะเพิ่มหรือลดมาตรการใดต้องดูในกรณีมีความจำเป็น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเฉพาะข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ซึ่งประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งติดตามอ่านรายละเอียดข้อกำหนดได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0010.PDF

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.krisdika.go.th หรือโทร. 02 2220206

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #พรกฉุกเฉิน #โควิด-19