Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,757,206

เปิดที่อบรมทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศ ไม่ต้องไปขนส่ง หมดเขต 31 ธ.ค. 62 จริงหรือ?

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 14:45 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง เปิดที่อบรมทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศ ไม่ต้องไปขนส่ง หมดเขต 31 ธ.ค. 62 นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่เดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ดังนั้นเพี่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จึงได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการลงนาม MOU หรือได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกไว้เท่านั้น โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ณ สำนักงานขนส่ง ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้

กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์จัดการอบรมภาคทฤษฎีให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในปี 2562 จำนวน 130 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงเดิมจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่กับหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดอบรมไว้แล้วในปี 2562 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่ส่งผลกระทบกับประชาชน

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการประชาสัมพันธ์รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดอบรม ปี 2563 ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป หรือสามารถติดตาม ตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรงได้ที่ Call center 1584 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th และ Facebook Fanpage ของ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News (https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/)

ขอบคุณที่มา: กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

แท็ก #กรมการขนส่งทางบก #ขนส่ง #ข่าวจริง #อบรมทำใบขับขี่ #ใบขับขี่