Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,309

เตือน! April Fool’s Day สร้างข่าวปลอม แชร์ข่าวปลอม มีความผิดตามกฎหมาย

วันที่ 31 มี.ค. 2563 18:33 น.

ในหลายๆประเทศนับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันโกหก สำหรับในประเทศไทยนั้นการโพสต์ข้อความ ข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือแชร์ข่าวปลอม จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

1. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 2560 มาตรา 14

วางหลักว่าผู้ใดกระทำโดยทุจริตหรือหลอกลวง นําเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลมีความบิดเบือน เป็นความจริงบางส่วน หรือไม่เป็นความจริงทั้งหมด โดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับ 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ส่งต่อมีอัตราโทษเท่ากัน

2. พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2548 มาตรา 9 (3)

วางหลักว่ากรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออก ข้อกำหนด ดังนี้ ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือพิมพ์ หรือสื่อ อื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือทั่วราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

แท็ก #1 เมษายน #AFNC #AFNCThailand #April Fool's Day #วันโกหก #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม