Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,679,681

เก็บภาษีใช้น้ำชลประทานอีก 10 เส้นทาง จริงหรือ?

วันที่ 24 ก.พ. 2563 16:30 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เก็บภาษีใช้น้ำชลประทานอีก 10 เส้นทาง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

จากข่าวที่บอกว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีการใช้น้ำใน 10 เส้นทางนั้น กรมชลประทานขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการเสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 มาตรา 8 โดยการออกฎกระทรวงเพื่อให้มีอำนาจในการจัดเก็บค่าชลประทานจากภาคอุตสาหกรรม และการประปา ตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) คือลูกบาศก์เมตรละ 50 สตางค์ ส่วนภาคเกษตรกรรมไม่มีการออกกฎกระทรวงมาเพื่อจัดเก็บแต่อย่างใด

ทั้งนี้ขอย้ำว่าเป็นการจัดเก็บค่าชลประทานจากภาคอุตสาหกรรม และการประปา ที่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ไม่ใช่การจัดเก็บค่าภาษีการใช้น้ำ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ จากกรมชลประทาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทร. 1460

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

แท็ก #ข่าวจริง #ชลประทาน #ภาษีน้ำ