Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม6,735,828

สบส. เตือน รพ.เอกชน ห้ามตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ จริงหรือ?

วันที่ 26 เม.ย. 2563 20:38 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สบส. เตือน รพ.เอกชน ห้ามตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนการออกหน่วยใบบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน ต้องให้บริการในที่พัก หรือสถานที่กักกัน ห้ามตั้งจุดบริการฯ ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้เคยออกประกาศ เรื่อง “แนวทางการให้บริการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล” กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนสามารถออกให้บริการตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 นอกสถานพยาบาล เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน แต่ก็ยังพบว่ามีสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ จัดตั้งจุดบริการตรวจโรคโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ อย่างเช่น หน้าห้างสรรพสินค้า หรือปั๊มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนสัญจรอย่างพลุกพล่าน ทำให้เกิดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อ และหากผู้ป่วยโรคโควิด-19 เดินทางออกมารับบริการก็อาจจะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเดินทางได้ ส่งผลให้หน่วยบริการตรวจคัดกรองฯ ที่ควรเป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคกลับกลายเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งอาจจะส่งผลให้การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

หากกรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจพบจะดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทันที โดยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดในฐานไม่ควบคุม และดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากตรวจพบว่าผู้ให้บริการมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ฐานประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากผู้ใดพบเห็นการจัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน ในพื้นที่สาธารณะ ให้แจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 1937057 และในส่วนภูมิภาคให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #ตรวจคัดกรอง #ตรวจโควิด #รพ.เอกชน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19