Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,299

สธ. ปรับเพิ่มวงเงินประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ประเภทอยู่ชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี จาก 4 แสน เป็น 3 ล้านบาท จริงหรือ ?

วันที่ 21 ต.ค. 2564 14:30 น.

ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ. ปรับเพิ่มวงเงินประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ประเภทอยู่ชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี จาก 4 แสน เป็น 3 ล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และรองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แถลงข่าวเรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)”

โดยกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก (Medical Hub) มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย นวดไทย สปา และพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทั้งรัฐและเอกชนทุกระดับ รวมถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมามีผู้สูงอายุขอรับการตรวจลงตราเข้ามาพำนักระยะยาว (Long Stay) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รวม 3,768 ราย (ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการกงสุล, พ.ศ. 2563-2564) ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ โดยกำหนดให้ชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราสามารถซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศ หรือมีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศได้ และปรับวงเงินประกันสุขภาพจากเดิมผู้ป่วยนอก 40,000 บาท ผู้ป่วยใน 400,000 บาท เปลี่ยนเป็นมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด19 ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3,000,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับชาวต่างด้าวที่จะเข้ามาให้ได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร

สำหรับหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ระยะเวลา 1 ปี จะใช้สำหรับชาวต่างด้าวผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถซื้อประกันในประเทศไทยได้, ผู้ที่แบบฟอร์มการรับรองการซื้อประกันในต่างประเทศไม่สอดคล้องกับระบบธุรกิจประกันภัย/สิทธิประโยชน์จากกองทุนต่างๆ และผู้ที่ยื่นต่ออายุวีซ่าครั้งที่สอง (Extend) ประสงค์จะขอใช้ประกันสุขภาพจากต่างประเทศ จะช่วยลดปัญหาของผู้ขอรับการตรวจลงตราที่ไม่สามารถยื่นต่อวีซ่าครั้งที่สองได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับและคัดกรองชาวต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยสามารถซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย https://longstay.tgia.org มีบริษัทประกันภาคที่เข้าร่วมโครงการ 17 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ops.moph.go.th/public/ หรือโทร. 02 5901000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #คุ้มครอง #ต่างชาติ #ประกันสุขภาพ #วงเงิน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เงื่อนไข #โควิด-19