Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,184

ลูกหนี้เฮ!! เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บ. ไม่ถูกยึดฯใช้หนี้ ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิดทางสังคม อย่าแชร์

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 14:16 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง ลูกหนี้เฮ!! เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บ. ไม่ถูกยึดทรัพย์ฯ ใช้หนี้ นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็น ข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีตามข้างต้นนั้น โดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า กรณีทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามมาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถยึดได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เครื่องนุ่งห่ม หลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ เครื่องใช้สอยส่วนตัวรวมกันราคาไม่เกินประเภทละสองหมื่นบาท

2. สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบวิชาชีพเท่าที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามคำพิพากษาราคารวมกันโดยประมาณไม่เกิน หนึ่งแสนบาท

3. สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่ช่วยหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

4. ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่นหนังสือสำหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือ สมุดบัญชี ต่างๆ

5. ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือ ตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 

และในกรณีอายัดทรัพย์ ตามมาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มีดังต่อไปนี้

1. เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ส่วนเงินรายได้เป็นคราวๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจำนวนไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจำนวนท่ีเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

2. เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการและเงินสงเคราะห์ บำนาญ หรือบำเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น

3. เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (2)

ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น หรือ คู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท หรือ ตามจำนวนทึ่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

4. บำเหน็จ หรือ ค่าชดเชย หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม(3) เป็นจำนวนไม่เกินสามแสนบาทหรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

5. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นเป็นจำนวนตามที่จำเป็นในการดำเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร

 

ดังนั้น การยึดทรัพย์ถ้าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามมาตรา 301 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ลูกหนี้จะมีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดีก็สามารถยึดทรัพย์สินได้ พร้อมกันนี้ในส่วนของการอายัดทรัพย์สินถ้ามิใช่ทรัพย์สินตามมาตรา 302 เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดทรัพย์สินนั้นนำไปชำระหนี้ให้แก่แจ้าหนี้ได้ หากลูกหนี้ตามคำพิพากษามีข้อสงสัยในการบังคับคดีสามารถติดต่อสอบถามที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมได้โดยตรง ที่ Call Center 1111

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนและเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

ขอบคุณที่มา: กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

แท็ก #ข่าวปลอม #ลูกหนี้ #อย่าแชร์