Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,491,992

มท. สั่งด่วน! ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้จัดระเบียบกิจกรรมแจกของบริจาค จริงหรือ?

วันที่ 22 เม.ย. 2563 21:18 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง มท. สั่งด่วน! ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้จัดระเบียบกิจกรรมแจกของบริจาค ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2563 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือต่อประชาชน และภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ทำความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคให้ประสานกับจังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้จังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำกับดู และให้เป็นไปตามประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) โดยเคร่งครัด

และขอเรียนว่าข้อสั่งการดังกล่าว มีเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน จากภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ขอให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด ป้องกันตัวเองในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ของกระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.smoi.moi.go.th หรือโทร. 02 2221141-55

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #ช่วยเหลือ #บริจาคของ #พรกฉุกเฉิน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แจกของ #โควิด-19