Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,919,447

ผู้ว่าฯ กทม. ขอความร่วมมือไม่หิ้วถุงพลาสติกมาติดต่อหน่วยงานสังกัด กทม. ทุกแห่ง จริงหรือ?

วันที่ 22 ม.ค. 2563 17:53 น.

จากที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ผู้ว่าฯ กทม. ขอความร่วมมือไม่หิ้วถุงพลาสติกมาติดต่อหน่วยงานสังกัด กทม. ทุกแห่ง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการแสดงพลัง ขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณขยะ ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าฯ กทม. ว่า “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติก และโฟม” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2563  โดยเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทน และเพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานราชการอื่น รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนพร้อมใจกันเลิกใช้ถุงพลาสติก และโฟม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของการลด และควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยกำหนดมาตรการสำคัญ 5 มาตรการ ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคน ไม่นำถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมเข้าอาคารสำนักงานของกรุงเทพมหานครทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
  2. ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งกำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีสวนร่วมในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ”
  3. ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง มีการสื่อสารนโยบาย ส่งเสริม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ”
  4. ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง กำหนดให้ร้านอาหารที่นำของเข้ามาขายในหน่วยงานลด งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม
  5. ขอความร่วมมือให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกคน ให้คำแนะนำบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมเข้ามาในอาคาร

ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่มาติดต่อราชการนั้น ทางผู้ว่าฯ กทม. เพียงแต่แนะนำ และเชิญชวนไม่นำถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมเข้ามาในอาคารเท่านั้น ไม่ได้บังคับหรือห้ามอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร. 0-2221-2141-69

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แท็ก #ข่าวจริง #ถุงพลาสติก #หน่วยงาน #อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม