Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,790,034

ผู้ว่าฯกทม. เห็นชอบให้หาบเร่แผงลอยเริ่มขาย 5 มี.ค. แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จริงหรือ?

วันที่ 17 ก.พ. 2563 19:25 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผู้ว่ากทม. เห็นชอบให้หาบเร่แผงลอยเริ่มขาย 5 มี.ค. แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน โดยให้ทบทวนรูปแบบ และมาตรฐานหาบเร่ แผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทั้งนี้สำนักเทศกิจ และคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้เขตควบคุมจัดระเบียบผู้ค้าให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย เบื้อต้นได้กำหนดพื้นที่ ที่จะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทำการค้าขายบนทางเท้าในพื้นที่ 4 เขต รวมจำนวน 5 จุด และจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ค้า จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีรายได้น้อย หรือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้กำหนดให้เริ่มทำการค้าขายได้ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักเทศกิจ โดยขณะนี้สำนักเทศกิจ กทม. อยู่ระหว่างเสนอประกาศกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การเปิดลงทะเบียนผู้ค้า หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร. 02 2212141

หน่วยงานที่ตรวจสอบ ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แท็ก #ข่าวจริง #จำหน่ายสินค้า #หาบเร่แผงลอย