Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,672,693

ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้ไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 15 ต.ค. 63 จริงหรือ?

วันที่ 13 ต.ค. 2563 10:35 น.
ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 15 ต.ค. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง
จากการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 31 ส.ค.ของทุกปี
สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยปี 2563 สำนักงานประกันสังคมจะให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ขอให้ผู้ประกันตนติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02-9562500 ถึง 2510 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอนเมื่อไปรับบริการตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ (เนื่องจากปี 2563 เป็นปีแรกในการดำเนินการ ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจองสิทธิ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทรสายด่วน 1460
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #ประกันสังคม #ไข้หวัดใหญ่