Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,190,144

บขส. เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิ.ย. 63 นี้

วันที่ 7 มิ.ย. 2563 16:38 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง บขส. เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ ทุกเส้นทาง เริ่ม 9 มิ.ย. 63 นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้า ระหว่างจังหวัด ที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึง จังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้

เส้นทางที่เปิดให้บริการ มีดังนี้ กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ด่านนอก, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – สตูล, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ชุมพร, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หลังสวน, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ด่านเจดีย์สามองค์, กรุงเทพฯ – ทับละมุ – พังงา (สายเก่า), กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย (สายเก่า), กรุงเทพฯ – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ – กระบี่, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – สงขลา, กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – หัวไทร, กรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล, กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง, กรุงเทพฯ – สตูล, กรุงเทพฯ – เกาะสมุย, กรุงเทพฯ – ดอนสัก (ท่าเรือ), กรุงเทพฯ – หาดใหญ่, กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา และกรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่  

บขส. คํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงาน ด้วยการดําเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐาน ที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกําหนด เช่น จัดทํามาตรการเว้น ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจํานวนที่กําหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นํา อาหารมารับประทานบนรถโดยสาร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้ รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น พนักงานประจํารถ พนักงานประจําสถานี และผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการ ภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด สําหรับ ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อ Check in/Check out หรือกรอกข้อมูลคําถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรถโดยสารจะ จอดรับ – ส่ง ตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดไว้เท่านั้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมสามารถติดตามได้ที่ www.egov.go.th หรือโทร 02-283-3000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #รถโดยสาร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เดินทางข้ามจังหวัด #เดินทางภาคใต้