Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,309

ธ.ก.ส. สาขาพญาแล และสาขาหนองกี่ โอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 500 บาท ให้เกษตรกร จริงหรือ?

วันที่ 1 มี.ค. 2563 18:06 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 500 บาท ให้เกษตรกร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยโอนเงินให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยเป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน วงเงิน 25,793 ล้านบาท

ดังนั้น การดำเนินการโอนเงินดังกล่าว ธนาคารไม่ได้มีการโอนเงินทุกวัน ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือการบรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ อีกหรือไม่ การโอนเงินจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งแผนการจ่ายเงินของ ธ.ก.ส.สาขาพญาแล จังหวัดชัยภูมิ และ ธ.ก.ส.สาขาหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ตามที่เป็นข่าวในคลิป เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น เนื่องจากจำนวนเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิฯ มีมากถึง 300-400 คน/วัน โดยแยกพื้นที่กับการทำธุรกรรมอื่น ๆ ของธนาคารอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว จากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02 5550555

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แท็ก #ข่าวจริง #ธนาคารเพื่อการเกษตร #สหกรณ์การเกษตร #เกษตรกร