Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,019,613

ตลท. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุนฝ่าวิกฤต COVID-19 จริงหรือ?

วันที่ 19 มี.ค. 2563 23:05 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ตลท. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุนฝ่าวิกฤต COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดทุน ทั้ง บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และคัสโตเดียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ ประกอบด้วย

  1. มาตรการช่วยเหลือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ลดค่าธรรมเนียมรายปี 20% ในปี 2563 แก่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) เป็นนายทะเบียน และลดค่าธรรมเนียมรายปีแก่บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในปี 2563-2564 ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมเสนอข้อมูล และข้อกำหนดตามวิธีปฏิบัติในการจัดประชุม
  2. มาตรการช่วยเหลือบริษัทสมาชิก แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ มาตรการลดต้นทุนการทำธุรกรรมใน TFEX มาตรการสนับสนุนบริษัทผู้ออก DW และมาตรการสนับสนุนสมาชิกในการให้บริการผู้ลงทุนบุคคล
  3. มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ของ TSD ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมรักษาหลักทรัพย์ 20% ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกผู้ฝากในช่วงภาวะเศษฐกิจชะลอตัว

 

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.set.or.th/ หรือโทร. โทร: 02 009 9000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #จัดการกองทุน #ตลาดหลักทรัพย์ #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019