Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,496,648

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ผ่านบัญชีเงินฝากเท่านั้น จริงหรือ?

วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:59 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ผ่านบัญชีเงินฝากเท่านั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการต่อไปนี้ไม่ต้องไปรับเงินที่เทศบาลแล้ว กรมบัญชีกลางได้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการสังคม และเงินอื่นแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ตามโครงการ e-payment
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล และได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลจากกรมการปกครอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการไว้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน หากผู้มีสิทธิ์รายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์นำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02 2706400

หน่วยงานที่ตรวจสอบ :  หน่วยงานกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แท็ก #ข่าวจริง #บัญชีเงินฝาก #เบี้ยคนพิการ #เบี้ยยังชีพ