Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,184

จับชาวบ้านตัดไม้ไผ่เขตป่าสงวน แต่ถูกโยงคดีรุกป่า ส.ป.ก. สร้างความเข้าใจผิดทางสังคม อย่าแชร์!!

วันที่ 3 ม.ค. 2563 16:49 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์ ในประเด็นเรื่อง จับชาวบ้านตัดไม้ไผ่เขตป่าสงวน แต่ถูกโยงคดีรุกป่า ส.ป.ก. นั้นทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้นโดยข้อมูลมีการจับกุมจริง แต่ ข้อมูลมีความคาดเคลื่อน

จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ตามที่มีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หน่วยพิทักษ์เขาปันโส ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.9 (หนองปรือ) ร่วมกันจับกุมบุคคล 2 คน ร่วมกันลักลอบตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีผู้มาแสดงความคิดเห็นบางส่วน เชื่อมโยงกับคดีของนักการเมืองดังที่มีข่าวรุกพื้นที่ป่า ส.ป.ก. อาทิ คืนแล้วไม่ผิด บุกป่า 600 กว่าไร่ยังโดนฟ้อง แค่ 46 ไร่ แค่ไม้ไผ่ตัดทั้งปีคงไม่สูญพันธุ์แต่คนที่บุกรุกป่าสงวนเป็นร้อย ๆ ไร่ ไม่จับ เป็นต้นนั้น ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่สื่อ นำเสนอและพบว่าการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ไผ่ดังกล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินการโดยกรมป่าไม้ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว ซึ่งมิใช้พื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวง เกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด โดยการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และภารกิจ และการบังคับใช้ กฎหมายของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ ระหว่างกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ ส.ป.ก.

ซึ่งโดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกร ต่อมารัฐได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้กับ ส.ป.ก. เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งที่ดินในส่วนดังกล่าวมีผู้บุกรุกถือครองอยู่ก่อนแล้ว การปฏิรูปที่ดินจึงเป็น กระบวนการหนึ่งที่รัฐใช้ในการปรับปรุงสิทธิในที่ดินของบุคคลซึ่งอยู่ในสถานะผู้บุกรุกถือครองที่ดินของรัฐให้ได้รับสิทธิที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ส.ป.ก.จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือครองที่ดินเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยยึดถือคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร ผู้ถือครองเดิมเป็นหลัก รวมทั้งอนุโลมให้กับผู้ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหากบุคคลนั้น 1) เป็นผู้ยากจน หรือเป็นบุตรของเกษตรกร หรือจบการศึกษาทางการเกษตร และ 2) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็น ของตนเอง หากผู้ครอบครองที่ดินไม่ยินยอมหรือฝ่าฝืน ส.ป.ก.จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมา ส.ป.ก. ไม่เคยดำเนินคดีกับเกษตรกรที่ครอบครองที่ดิน มีแต่ดำเนินคดีกับผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่เนื่องจาก ส.ป.ก. ขอคืนแล้วผู้ครอบครองไม่ยอมคืนที่ดินให้กับ ส.ป.ก. เพื่อนำที่ดินกลับคืนมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินใหแ้ก่ เกษตรกรต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูล และโปรดใช้วิจารณญาณ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดๆ ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

ขอบคุณที่มา : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แท็ก #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ข่าวปลอม #คดีรุกป่า #ชาวบ้านตัดไม้ไผ่ #เขตป่าสงวน