Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม6,259,078

จัดเก็บภาษีการใช้น้ำเกษตรกร ไอเดียนายก ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิดทางสังคม อย่าแชร์

วันที่ 16 ม.ค. 2563 19:02 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง การเก็บภาษีน้ำเกษตรกร ไอเดียนายก นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานกรมชลประทาน พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีข่าวถึงเรื่องการพูดของท่านนายก ว่าควรจะต้องจัดเก็บภาษีการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เพราะทุกอาชีพมีการเสียภาษีทั้งนั้น ทางกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ตามหลักการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 42 ปี 2540 ยังคงหลักการเดิมทุกประการ คือ เก็บค่าชลประทานนอกภาคการเกษตร ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 50 สตางค์ แต่เนื่องจากกฎกระทรวงใช้บังคับมานานจึงได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนวิธีการจัดเก็บ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทานได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทร. 1460

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #ข่าวปลอม #นายก #เก็บภาษี #เกษตรกร