Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,496,848

จังหวัดสกลนครสั่งปิดห้ามขายสุรา 31 มี.ค.-16 เม.ย. จริงหรือ?

วันที่ 2 เม.ย. 2563 15:05 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จังหวัดสกลนครสั่งปิดห้ามขายสุรา 31 มี.ค.-16 เม.ย. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก และประเทศไทยพบว่ามีการติดชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสกลนครจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกับอย่างเข้มข้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้มีมติที่ประชุม จึงมีประกาศให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563 คือร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลจากที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopasakonnakhon.go.th หรือโทร. 042 716637 หรือ 042 711461

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวจริง #สกลนคร #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019